Class Schedules - Sat & Sun Apr 14-15, 2012

posted Apr 8, 2012, 9:03 AM by nampng NA   [ updated Apr 13, 2012, 5:15 PM ]
      


Sat Apr 14, 2012

Tùy nghi lưạ chọn 1 trong 2 nơi diễn hành hoa đào hoặc tết Lào để thực tập chụp ảnh:
Học viên lớp 1 xin ghi tên đi chụp ảnh với TL (hpham111@yahoo.com). Bạn nào không ghi tên, cũng có thể đi. Bạn nào đã ghi tên nhưng không đi được cũng không sao. Mục đích là để biết phỏng chừng số học viên sẽ đi chụp.
Học viên lớp 1 theo hướng dẫn về chụp ảnh phong cảnh, lễ hội, thể thao ...của giảng viên Thomas Phạm (đã phát tại lớp, soft copy sẽ gửi tới các bạn qua email). 
Mỗi bạn sẽ nộp 3 ảnh size 1024 x 768 cho trưởng lớp:
Lớp 1: Trước ngày 3 tháng 5 để phê bình ảnh vào ngày 6 tháng 5     (hpham111@yahoo.com) 
Lớp 2: Trước ngày 26 tháng 4 để phê bình ảnh vào ngày 29 tháng 4 (canhbui52@yahoo.com) 
Lớp 3: Trước ngày 19 tháng 4 để phê bình ảnh vào ngày 22 tháng 4 (vicky0646@yahoo.com)

Mang theo máy ảnh với zoom, tripod, thêm battery và memory cards...

Please note:
Level 1 students, please register for this field trip with your head class.
Level 1 students need to follow the instructions from GV Thomas Pham in shooting landscape and festival, sport...(handout already distributed in class and a soft copy wil be emailed) 
Submission of 3 images size 1024 x 768:
Level 1: Email your 3 images to your head class(hpham111@yahoo.com) by May 3 for May 6 photo review
Level 2: Email your 3 images to your head class(canhbui52@yahoo.com) by April 26 for April 29 photo review 
Level 3: Email your 3 images to your head class(vicky0646@yahoo.com) by April 19 for April 22 photo review

Bring your camera with zoom, & tripod if you have. You also need a hat, extra batteries, and memory cards.


1- Chụp hinh Cherry Blossom Parade ở Washington DC
Diễn hành giữa đường 7 và 17 trên đường Constitution từ 10:00 sáng tới 12 giò 30 trưa.
Có mặt ở trường Wilston vào lúc 7 giờ sáng để đi carpool hoặc có mặt tại địa điểm sửa soạn diễn hành vào 8 giờ sáng.
The parade will occur from 10:00 a.m. to 12:30 a.m. on Constitution Ave. between 7th and 17th streets
Be at the school at 7:00 a.m. for carpool or be on 7th st in front of the US Capitol by 8 a.m. 


2- Chụp hình Tết Lào 
Có mặt ở trường Wilston vào lúc 7 giờ sáng để đi carpool hoặc có mặt tại chua La`o vào 8 giờ sáng.
Be at the school at 7:00 a.m. for carpool or be at 8 a.m. at the Lao Pagoda
There will be activities all day long. Beauty contest will be in the afternoon.

Địa điểm chuà Lào:
Lao New Year Festival
3043 Catlett Rd- Manassas, Virginia 20119

1. Go West on Rt 66
2. There are two Rt 234 so please be careful not to take the wrong one
3. DO NOT take the first exit, Exit 47 (Rt 234-Sudley Rd)
4. Instead take Exit 44 (Rt 234-Prince William Pkwy) south
5. Go south for about 6 miles
7. Take exit to Rt 28 West (Nokesville Rd)
8. Go west for around 10 miles, the Lao temple is on your left
9. The temple is called Wat Lao Buddhavong
10. Turn left into the second entrance to this temple (there are 2 entrances
a few hundreds yards apart. Park anywhere that is permitted (please do not
park illigally since many thousands people will be coming - be considered
to them)

Xem hướng dẫn đừơng đi ở dưới.
See the map below.3043 Catlett Rd, Catlett, VA 20119


Sun Apr 15, 2012 

Level 1: 12:15 - 15:45  GV Phát Nguyễn
Học tại lớp
- Thực tập lập folder trên computer
- Thực tập cách đổi tên ảnh và làm ảnh nhỏ lại
- Hướng dẫn setup đọc chữ Việt trên email
- Hướng dẫn đánh chữ Việt trên computer
- Hướng dẫn một số tips khi lên internet ... 
- Hướng dẫn sử dụng search để tìm tài liệu trên internet 
- Cách xem ảnh raw của Canon và Nikon trên windows
- Cách phục hồi ảnh đã bị delete trên memory card......

Nhớ mang theo laptop của bạn.

- Drills on creating folder on your laptop
- Drills on how to rename & resize images
- Learn settings for reading and writing Vietnamese in email
- Learn how to type in Vietnamese
- Learn some good tips on using internet...
- Learn how to use Google search engine to get into what you want on internet
- Learn what to do to view raw iamges in windows for Canon and Nikon
- Learn how to use a common software to restore your deleted images in your camara memory card

Bring your laptop and some images in raw format.

Thực tập ngòai trời:  12:15 -15:45  GV: Bài Trần và Thuần Trần 

(Dành cho các bạn không học tại lớp. Nhớ mang máy ảnh, tripod...)

Tập họp tại lớp trước khi đi chụp ở ngoài

(Practice what you have learned in class at a park near our school).

Meet in class - Bring your camera, tripod ...)

Level 2:
12:15 - 14:00 GV: Thomas Nga
- Các tools trong PS

 (Introduce tools in Photoshop)

14:15 – 15:45 GV: Thomas Nga 
- Những căn bản trong việc chỉnh/sửa trong Photoshop
(Image editing Basics)

Nhớ mang lap top (Bring your laptop)

Level 3: 
Field trip to shoot pictures at Thai pagoda in MD.
Đi chụp hình Tết chùa Thái. Mong tt c quý Anh Ch tham gia đông đủ bui field trip này.
Tôi s m thêm ging viêđể hướng dn quý Anh Ch.

Chù
a Thái có rít parking trêđường phố, tham dự viên s phđậu xe ti trường hoc:
Barrie School
13500 Layhill Road  Silver Spring, MD 20906 (301) 576-2800

S có shuttle bus đưđến Chùa. Đề ngh quý Anh Ch hp ti trường Willston 7:00 AM hoc sm hơn, để cùng đi carpool, hoc nhng ai đi t túc thi tu ý. Anh Chi nào có ý kiến hoc thc mc, xin cho biết.
Chi Yến (ynguyen45@hotmail.com) sẽ sắp xếp đi carpool tại trường Willston.

Sau đâ
y là link v Tết chùa Thái. Scroll down. Bn tiếng Anh sau bn tiếng Thái.
 13440 Layhill Rd, Silver Spring, Md 20906. Off Georgia Avenue, v hướng Wheaton.Truong Barrie School - Parking Area


ĉ
nampng NA,
Apr 10, 2012, 2:24 PM
Comments