Cách Thiết Lập và Quản Trị eMail Groups

posted Apr 7, 2011, 6:25 AM by Ly Vuong   [ updated Apr 7, 2011, 7:45 AM ]
VNPS có nhiều eMail groups, và các groups này rất cần thiết trong công việc liên lạc, gởi tin tức đến các học viên, giảng viên cũng như ban điều hành. Đây là cách thức quản trị eMail groups.

Quản Trị eMail Groups

  1. Bắt đầu bằng cách logon vào hộp thư. Nếu anh/chị có administrator privileges, anh/chị sẽ thấy link ở bên trên góc phải, "Manage this domain"

  2. Bấm vào link ấy anh/chị sẽ thấy administrator dashboard hiện ra

  3. Bấm vào ngăn (tab) có tên Groups, anh/chị sẽ đến phần để quản trị eMail groups. Nơi đây anh/chị sẽ thấy tất cả các eMail groups đang có; và ở trang này anh/chị có thể lập một group mới hoặc huỷ bỏ một group.

Lập Một Group Mới

  1. Để lập một eMail Group mới, anh/chị bấm vào link "Create a new group"

  2. Anh/chị sẽ thấy trang dùng để lập một group mới, nơi đây anh/chị chọn/điền vào những dữ kiện cần thiết; và sau đó bấm nút "Create new group" ở cuối trang


Huỷ bỏ group

  1. Ở trang liệt kê các groups hiện đang có, anh/chị có thể chọn một hoặc nhiều groups bằng cách click vào ô ở đầu dòng; và sau đó bấm vào nút "Delete groups". Nút này sẽ hiện ra khi anh/chị click vào ô ở đầu dòng.Quản Trị danh sách của một eMail Group

  1. Khi ở phần liệt kê các danh sách của các eMail Groups, anh chị có thể bấm vào một eMail group link (tên của group) để thay đổi: thêm một địa chỉ điện thư mới, hoặc huỷ bỏ một điện thư

  2. Anh/chị sẽ thấy các địa chỉ thư trong group, và nơi đây anh chị có thể huỷ bỏ hoặc thêm vào một điện thư mới

Thêm Một Điện Thư Mới

  1. Anh/chị có thể điền vào ô "Add new members" một hoặc nhiều địa chỉ điện thư mới, ngăn cách bởi dấu phẩy, và sau đó bấm vào nút "Add".

Huỷ Bỏ Điện Thư

  1. Khi muốn huỷ bỏ một hoặc nhiều điện thư, anh/chị chọn các địa chỉ điện thư bằng cách bấm vào ô ở đầu dòng, và sau đó bấm nút "Remove members"


Comments