Cách làm hộp Slideshow trên trang web

posted Sep 3, 2010, 7:33 AM by Ly Vuong
 1. PicasaWeb Slideshow

  Lập một Picasa web album
  1. Dùng email account của mình để lập một Picasa Web account
  2. Lập một album, set public access
  3. Upload hình ảnh cho slideshow vào album ấy

 2. Copy URL của Picasa web album
  1. Mở Album ấy, và trong cột phải, có link "Link to this album", bấm vào để mở
  2. Select & copy URL

 3. Bỏ hộp slideshow vào web page/posting
  1. Trên trang web đang "edit", chọn menu Insert -> Picasa Web slideshow
   Hộp PicasaWeb Slideshow Properties sẽ hiện ra
   1. Dán URL của web album vào chỗ "Paste the URL ..."
   2. Chọn cỡ hộp slideshows (Select slideshow size) sao cho vừa trang web/posting
   3. Thay đổi title cho hợp với bài viết. 
   4. Click Save button của PicasaWeb Slideshow Properties
  2. Chọn trái, phải hoặc giữa cho hộp (align)
  3. Save web page/posting


Comments